Zmiany w płacy minimalnej

30 czerwca 2016

Rządowe dyskusje o podniesieniu stawki godzinowej trwają w najlepsze. Na jednym z ostatnich czerwcowych posiedzeń zaproponowano, by od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 12 złotych brutto dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Pomysł chwalą związki zawodowe i eksperci rynkowi. Co czeka pracowników? Obecnie płaca minimalna dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na etat. W efekcie dochodzi więc do sytuacji, że osoba zatrudniona w ramach umowy cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie na poziomie niższym od przysługującego osobom z umową o pracę. Same umowy cywilnoprawne podpisywane są też często w celu obniżenia kosztów zatrudnienia przez pracodawcę. Zgodnie z założeniami projektu, stawka godzinowa będzie miała obejmować zarówno osoby zatrudnione na umowę zlecenie, jak i świadczące jednoosobowe usługi dla firm. Zmianom ulegną też inne przepisy chroniące interesy osób zatrudnionych na odstawie umów cywilnoprawnych. Projekt likwiduje przede wszystkim przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia ze względu na staż pracy i możliwość zrzeczenia się prawa do stawki minimalnej lub przeniesienia jej na inną osobę, co często wykorzystywali zleceniodawcy. Zaproponowano również, aby dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych nie był uwzględniany w wyliczaniu minimalnej płacy dla zatrudnionych na etacie. Założono też coroczną waloryzację minimalnej stawki godzinowej o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Za naruszenie praw zleceniodawcom grozić będą grzywny od 1 do 30 tysięcy złotych. Kontrolą wypłat zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy.