Kontrola podatkowa w firmie – co warto wiedzieć?

8 stycznia 2020

Na wielu forach tematycznych użytkownicy zastanawiają się, czym jest kontrola podatkowa w firmie – co warto wiedzieć na ten temat i jak odpowiednio się do niej przygotować? Kontrola podatkowa u każdego przedsiębiorcy wywołuje negatywne emocje i wzbudza obawy, dotyczące tego, jaki będzie jej przebieg oraz końcowy wynik. Zasady przeprowadzania kontroli podatkowej normują przepisy prawne, m.in. artykuł 282 i następne ustawy o Ordynacji Podatkowej. Często celem kontroli podatkowej jest uszczelnienie funkcjonującego systemu podatkowego.Kontrola podatkowa jest wszczynana z urzędu, a nie na wniosek zainteresowanego.

Kontrola podatkowa w firmie – co warto wiedzieć i dlaczego się ją przeprowadza?

Czas trwania samej kontroli jest ograniczony, bowiem zgodnie z treścią przepisu artykułu 55 ustawy Prawo Przedsiębiorców, wynosi ona odpowiednio:
  • 12 dni roboczych dla mikroprzedsiębiorców,
  • 18 dni roboczych u małych przedsiębiorców,
  • 24 dni robocze u średnich przedsiębiorców,
  • 48 dni roboczych dla pozostałych przedsiębiorców.
Kontrola podatkowa jest, nie tylko ograniczona w czasie, ale również organ podatkowy przeprowadzający kontrolę jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przedsiębiorcę, w terminie nie mniejszym niż 7 dni przed planowanym jej rozpoczęciem.

Przebieg kontroli podatkowej w firmie

Organ podatkowy może wszcząć kontrolę nie później niż 30 dni po doręczeniu odpowiedniego zawiadomienia. Kontrola podatkowa u przedsiębiorcy może dotyczyć weryfikacji czy ciążące na przedsiębiorcy obowiązki względem organu podatkowego zostały należycie dopełnione. W przypadku ujawnienia nieścisłości w wyżej wymienionej kwestii, kontroler podatkowy może rozpocząć postępowanie wyjaśniające. Z kontroli podatkowej sporządzany jest pisemny protokół w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z zainteresowanych stron. Kontrola podatkowa jest częstą metodą na uszczelnienie systemu podatkowego i ocenę prawidłowości rozliczania się przedsiębiorstwa z organem podatkowym.