Komu i w jakich sytuacjach nie będzie przysługiwać płaca minimalna w 2017 roku?

26 października 2016

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać będzie minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 13 zł za godzinę. Będzie ona przysługiwać zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym, ale nie będzie dotyczyć niektórych grup zatrudnionych. Komu i w jakich sytuacjach nie będzie przysługiwać płaca minimalna w 2017 roku?

Między innymi osobom, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania swoich obowiązków zawodowych, a które jednocześnie otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. Kolejną grupą, której nie będzie dotyczyć minimalna stawka godzinowa są przedsiębiorcy, którzy w ramach umowy o świadczenie usług korzystają z pracy innych osób.

Minimalne wynagrodzenie godzinowe nie będzie dotyczyć również umów o wykonywanie usług opiekuńczych i bytowych realizowanych przez prowadzenie rodzinnego domu pomocy, rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka. Z minimalnej stawki godzinowej wykluczone są także umowy, na podstawie których są wykonywane usługi polegające na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek oraz umowy związane z opieką domową.

W 2017 roku minimalna stawka godzinowa będzie przysługiwać:

  • osobom fizycznym wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub państwie spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającym pracowników lub niezawierającym umów ze zleceniobiorcami

  • osobom fizycznym nie wykonującym działalności gospodarczej, która przyjmuje zlecenie lub świadcz usługi na podstawie umowy zlecenia i umowy o świadczeniu usług

W powyższych przypadkach wysokość wynagrodzenia musi być określona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonanej pracy pracownik otrzymał nie mniej niż minimalną stawkę godzinową (13 zł brutto).